„Montis Loft“ laipiojimo salės tvarkos taisyklės 

SUTIKIMAS

Pasirašydamas šias Montis Loft laipiojimo salės taisykles, patvirtinu, kad:

• Su taisyklėmis susipažinau. 
• Man yra išaiškinta, žinoma bei suprantama, jog laipiojant LS asmenys privalo elgtis apdairiai, atsargiai bei atsakingai, nekeliant savo veiksmais sau ir/ar tretiesiems asmenims pavojaus.
• Man yra išaiškinta, žinoma bei suprantama, jog bet koks neatsargus, neatsakingas, pavojingas ar kitoks, šias taisykles pažeidžiantis mano elgesys, laipiojimo LS metu, gali sukelti žalą man ir/ar tretiesiems asmenims.
• Tinkamai įvertinau Montis Loft teikiamas paslaugas (įskaitant, bet neapsiribojant: įrenginius, faktines paslaugų teikimo aplinkybes ir pobūdį bei visą kitą), savo gebėjimus ir galimybes susijusias su laipiojimu LS bei galėjimu (gebėjimu) savo jėgomis ir atsakomybe tinkamai kontroliuoti bei valdyti visas su tuo susijusias ir galimas grėsmes bei rizikas be jokios papildomos darbuotojų pagalbos ar paramos.
• Įsipareigoju šių taisyklių laikytis ir prisiimu visą su šių taisyklių laikymusi ir žalos atsiradimu susijusią riziką. Patvirtinu, kad man yra žinoma, jog taisyklės yra skelbiamos www.montismagia.lt, taip pat buvo pateiktos man kartu su šiuo sutikimu, kaip šio sutikimo sudėtinė dalis.
• Sutinku, kad nesilaikant šių taisyklių visa atsakomybė tektų man bei suprantu, kad Montis Loft nėra atsakinga už žalos, kilusios dėl šių taisyklių nesilaikymo ar mano neatsargaus ir/ar pavojingo elgesio, atsiradimą ar atlyginimą.
• Neturiu sveikatos ar kitų problemų, elgesio sutrikimų, dėl kurių laipiojimo salėse metu man ar tretiesiems asmenims gali kilti neigiamų pasekmių.
• Esu išlaikęs bazinį saugojimo technikos žinių ir praktikos įvertinimo testą (negalioja asmenims lipantiems ir prižiūrimiems saugotojo, nustatyta tvarka išlaikiusio žinių patikrinimo testą ir gavusio leidimą laipioti ir saugoti asmenis savarankiškai).
• Aš pats atskleidžiau savo asmens duomenis šiai įmonei. Esu informuotas, kad turiu teisę bet kuriuo metu reikalauti atnaujinti savo duomenis, taip pat reikalauti informacijos apie savo duomenų naudojimą, taip pat turiu teisę atšaukti čia duotą sutikimą ir reikalauti savo duomenis ištrinti.

Mano sutikimas galioja visu laipiojimo LS metu

  1.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Laipiojimo siena (toliau – LS) − tai įrenginys nepriskirtinas potencialiai pavojingiems įrenginiams, skirtas laipiojimui.
1.2. Laipiojimo sienos tiekėjas (toliau – tiekėjas) – UAB Montis Loft (reg. Adresas: Vytenio 50, Vilnius, į. „Montis Loft“ laipiojimo salės tvarkos taisyklės _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2/2 k.: 306322032, registro tvarkytojas VĮ Registrų centras, Vilniaus fil.).
1.3. Organizatorius – asmuo/asmenys prižiūrintys LS ir lipančiuosius ja.
1.4. Lipantysis – kiekvienas LS laipiojantis asmuo. Lipančiuoju aukštoje salėje laikomas kiekvienas asmuo, kuris organizatoriaus nustatyta tvarka išlaikė žinių patikrinimo testą ir gavo leidimą laipioti savarankiškai arba laipioja prižiūrint saugančiajam nustatyta tvarka išlaikiusiam žinių patikrinimo testą ir gavusiam leidimą laipioti ar saugoti savarankiškai.
1.5. Saugantysis - kiekvienas asmuo išlaikęs bazinį kalnų lipimo technikos testą ir saugantis lipantįjį LS.
1.6. Šios taisyklės nustato lipančiųjų ir saugančiųjų aptarnavimo (paslaugų teikimo) tvarką, privalomuosius saugumo ir kitus reikalavimus lipantiesiems, organizatoriaus ir lipančiųjų teises, pareigas bei jų atsakomybės ribas.
1.7. Šios taisyklės yra taikomos visiems lipantiesiems ir saugantiesiems. Kiekvienas lipantysis privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
1.8. Teisę laipioti aukštoje LS lipantysis įgyja tik išlaikęs žinių patikrinimo testą ir gavęs leidimą laipioti savarankiškai. Neturintiems leidimo, laipioti leidžiama tik su organizatoriaus priežiūra arba prižiūrint saugančiajam, nustatyta tvarka išlaikiusiam žinių patikrinimo testą ir gavusiam leidimą laipioti ir saugoti savarankiškai.
1.9. Kiekvienas lipantysis ar saugotojas laipiojantys LS, patvirtina, kad yra susipažinęs su laipiojimo LS taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.
1.10. Teisė laipioti LS:
1.10.1. Laipiojimui LS yra būtinas rašytinis sutikimas.
1.10.2.Atsižvelgiant į šiose taisyklėse numatytas išimtis, taip pat šių taisyklių 1.7 punkto sąlygas, teisę laipioti LS turi visų amžiaus kategorijų asmenys, patvirtinę savo parašu, kad susipažino su šiomis taisyklėmis. Jeigu lipantysis yra nepilnametis, su šiomis taisyklėmis yra supažindinami jo tėvai/globėjai, kurie pasirašydami šias taisykles, įsipareigoja su jomis supažindinti jų globojamus nepilnamečius asmenis ir įsipareigoja užtikrinti, kad nepilnamečiai asmenys jų laikytųsi.
1.10.3.Lipantieji, kurie yra jaunesni nei 18 metų amžiaus ir laipioja LS vieni, t.y. be juos lydinčių pilnamečių asmenų privalo: 1.10.4.Pateikti organizatoriui nustatytos formos sutikimą, pasirašytą tėvų ar globėjų. Jeigu sutikime nėra aiškiai nurodyta kitaip (tėvai ar globėjai sutikime nėra nurodę sutikimo galiojimo termino), šis sutikimas yra vienkartinis ir galioja visu laipiojimo LS metu. Sutikimo formą galima rasti adresu www.montismagia.lt.
1.10.5.Laikytis šių taisyklių reikalavimų.
1.10.6.Lankytojai, kurie yra jaunesni nei 14 metų amžiaus, laipioti LS gali tik prižiūrimi tėvų ar globėjų.
1.10.7.Švenčių šventimas:
1.10.7.1.Pageidaudami organizuoti savo gimtadienį ar kitą šventę LS, privaloma šios šventės datą ir kitas detales suderinti su atstovais.
1.10.7.2.Laipiodami LS švenčių metu lipantieji privalo laikytis šių taisyklių reikalavimų.
1.10.8. Laipioti LS neturi teisės:
1.10.8.1. Asmenys apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų medžiagų, taip pat tie asmenys, kurie pažeidinėja viešąją tvarką, kelia grėsmę savo ir kitų žmonių saugumui ir sveikatai.
1.10.8.2. Asmenys turintys sveikatos sutrikimų, keliančių pavojų jų ar trečiųjų asmenų sveikatai, gyvybei ar turtui.
1.11. Įsipareigojimas laikytis taisyklių:
1.11.1. Prieš pradėdami laipioti LS, lipantieji privalo patvirtinti geranorišką bendradarbiavimą ir savo įsipareigojimą laikytis šių taisyklių.
1.11.2.Draudžiama stovėti ar vaikščioti po kitais lipančiaisiais.
1.11.3.Negalima lipti žemiau ar aukščiau kitų lipančiųjų.
1.11.4.Lipantieji pastebėję aplinkos veiksnius, kurie gali sukelti pavojingas situacijas, privalo nedelsiant pranešti kitiems lankytojams bei LS prižiūrinčiam asmeniui.
1.11.5.Lipantysis supranta, kad LS esantys paminkštinimai/čiužiniai sušvelnina nusileidimą kritimo me-tu, bet negali visiškai apsaugoti nuo traumų nekontroliuojamo kritimo metu.
1.11.6.Lipti galima ne aukščiau virvių tvirtinimo taško. Be to, draudžiama lipti ant metalinių pastato konstrukcijų.
1.11.7.Siekiant išvengti susižeidimų, prieš lipant patartina nusiimti žiedus, auskarus ar kitus daiktus, galinčius trukdyti lipimui ar galinčius sukelti sveikatos sužalojimus.
1.11.8.Lipantysis prisiima visą atsakomybę dėl savo neatsargiais veiksmai padarytos žalos sau ar kitiems asmenims.
1.11.9.Lipantysis ir saugantysis priima visą atsakomybę už savo naudojamos įrangos tinkamumą
1.11.10. Dėl techninių kliūčių laikinai gali būti draudžiama naudotis LS. Tuo atveju paslaugų kaina neperskaičiuojama ir pinigai lipantiesiems negrąžinami.
1.11.11. Kylant abejonėms dėl lipančiojo amžiaus ar kitų aplinkybių (tėvų/globėjų sutikimo turėjimas) organizatorius turi teisę pareikalauti lipančiojo pateikti asmens tapatybės dokumentą (pasą, moksleivio/studento pažymėjimą ar pan.).
1.12. Kita bendra informacija:
1.12.1. Laikantis higienos reikalavimų, visų lipančiųjų prašoma atrodyti tvarkingai.
1.12.2. Lipantysis privalo dėvėti šalmą, jei lipa aukštoje salėje (turintiems leidimą laipioti savarankiškai šalmas yra rekomenduojamas, tačiau neprivalomas).
1.12.3. Lipant aukšta siena ir naudojantis apatine saugą, privalo segti kiekvieną saugos tašką lipimo take.
1.12.4. Lipantieji privalo nedelsdami nulipti nuo LS, jeigu to reikalauja organizatorius.
1.12.5. Lipantieji privalo pasirūpinti, kad jų apranga, avalynė ir fizinė forma būtų tinkama šiam tikslui.
2. LIPANČIŲJŲ IR SAUGANČIŲJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
2.1. Lipantysis ir saugantysis turi teisę:
2.1.1. Reikalauti, kad atsakingas darbuotojas supažindintų su šiomis taisyklėmis prieš lipančiajam pradedant laipioti LS.
2.1.2. Reikalauti, kad organizatorius atlygintų lipančiojo patirtą žalą šiose taisyklėse ir LR teisės aktuose nustatyta tvarka.
2.1.3. Naudoti savo saugumo įrangą (apraišus, šalmą, virvę, saugojimo prietaisus, karabinus), kurie turi galiojančius sertifikatus; 2.2. Lipantysis ir saugantysis įsipareigoja:
2.2.1. Laipiodamas LS, griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų. Elgtis protingai, apdairiai ir saugiai, kad jo veikimu ar neveikimu, jam ar tretiesiems asmenims nebūtų padaryta žala.
2.2.2. Vykdyti organizatoriaus nurodymus dėl saugos ir kitų reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi laipiojant LS.
2.2.3. Laipiojant LS rūpintis savo ir asmenų už kuriuos jis atsakingas sveikatos ir turto apsauga, taip pat, užtikrinti, kad jo ar asmenų už kuriuos jis atsakingas, laipiojimas LS atitiktų jų fizines galimybes ir sveikatą.
2.2.4. Teritorijoje, kurioje yra LS, nešiukšlinti, kitaip jos neteršti, neniokoti turto ar neatlikti kitų neteisėtų ar gerai moralei bei viešajai tvarkai prieštaraujančių veiksmų.
2.2.5. Lipant LS ir naudojantis apatine sauga, privalo segti kiekvieną saugos tašką lipimo take
2.2.6. Lipant draudžiama segtis kitur nei numatyti tarpiniai saugos taškai.
2.2.7. Lipantysis naudodamas apatinę saugą lipimo maršruto pabaigoje privalo įsegti virvę į saugos stotį.
2.2.8. Lipantysis su viršutine sauga privalo naudoti tik organizatorių įtvirtintas virves.
2.2.9. Lipti su apatine sauga galima tik naudojant savo asmenines virves (organizatoriai neatsako už asmeninės įrangos kokybę). 2.2.10. Saugant asmenį laikytis visų saugumo reikalavimų.
2.2.11. Saugant asmenį naudoti tik teisėtas saugojimo technikas.
2.2.12. Saugant asmenį būti dėmesingu ir nuolat stebėti lipantįjį bei tinkamai surinkinėti virvę.
2.2.13. Saugant asmenį nestovėti po lipančiuoju bei užtikrinti, jog ten nepatektų kiti asmenys.
2.2.14. Saugant asmenį draudžiama pasitelkti trečiuosius asmenis.
2.2.15. Saugant asmenį draudžiama užtempinėti lipantįjį.
2.2.16. Saugant asmenį už lipančiojo saugumą atsakingas saugantysis, todėl šis privalo kontroliuoti saugos procesą duodamas komandas, svarbias saugos procesui (lipti, stoti ir kt.).
3. ORGANIZATORIAUS TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Organizatorius turi teisę:
3.1.1. Neleisti laipioti LS asmenims, kurių elgesys gali sutrikdyti bendrą tvarką, kelti pavojų kitų lipančiųjų saugumui, prieštarautų visuomenėje priimtoms elgesio normoms, taip pat tiems asmenims, kurie yra apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 
3.1.2. Neleisti laipioti LS asmenims, jei jie nesutinka laikytis ar nesupranta šių taisyklių. Taip pat pašalinti iš salės šių taisyklių nesilaikančius asmenis. 
3.1.3. Bet kuriuo metu pakeisti laipiojimo LS įkainius be išankstinio įspėjimo. 
3.1.4. Įpareigoti nulipti nuo LS asmenis, kurie pažeidžia taisykles ar elgiasi nesaugiai. Tokiu atveju pinigai lipantiesiems negrąžinami. 
3.2. Organizatorius įsipareigoja: 
3.2.1. Laikantis LR norminių teisės aktų reikalavimų ir šių taisyklių nuostatų teikti lipantiesiems laipiojimo LS paslaugas. 
3.2.2. Suteikti lipantiesiems visą jų pageidaujamą ir organizatoriaus turimą informaciją, susijusią su laipiojimu LS ir taisyklėmis. 3.2.3. Užtikrinti LS priežiūrą. Užtikrinant priežiūra, stovėti ne toliau kaip 2 m nuo sienelės. 
4. REKOMENDACIJOS LIPANTIESIEMS 
4.1. LS laipioti planuojantys asmenys turėtų įsitikinti, kad jų ir asmenų už kuriuos jie atsakingi sveikatos būklė tinkama laipioti LS. 
4.2. Lipantiesiems primygtinai nerekomenduojama laipiojant LS turėti su savimi daiktų (papuošalų, grandinėlių, žiedų, laikrodžių, mobilių telefonų ir pan.), kurie gali sugesti arba būti pamesti. 
5. ATSAKOMYBĖ 
5.1. Lipantysis, padaręs žalą organizatoriaus turtui, lipančiųjų turtui ir/ar sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai, negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai. 
5.2. Nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su šiomis taisyklėmis ir už šių taisyklių laikymąsi. 
5.3. Lipantysis, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą, laipiodamas LS, nedelsdamas turi pranešti apie tai organizatoriui, nurodydamas įvykio vietą, laiką ir aplinkybes. Jeigu lipantysis nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami. 5.4. Lipančiajam patyrus turtinę ir/ar neturtinę žalą dėl organizatoriaus kaltės, organizatorius atsako LR įstatymų nustatyta tvarka. 5.5. Organizatorius nenagrinėja lipančiojo pretenzijų bei neatsako už lipančiojo patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jei lipantysis nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų. 
5.6. Organizatorius neteikia daiktų saugojimo funkcijos, todėl neatsako už lipančiųjų asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar sugadinti